eXTReMe Tracker
Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja i oduzimanja licence za ribočuvara i načinu vođenja registra izdatih licenci za ribočuvara

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja i oduzimanja licence za ribočuvara i načinu vođenja registra izdatih licenci za ribočuvara

Na osnovu člana 12. stav 4. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 36/09),

Ministar životne sredine i prostornog planiranja, donosi

PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU IZDAVANjA I ODUZIMANjA LICENCE ZA RIBOČUVARA I NAČINU VOĐENjA REGISTRA IZDATIH LICENCI ZA RIBOČUVARA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi i postupak za izdavanje i oduzimanje licence za ribočuvara (u daljem tekstu: licenca), kao i način vođenja registra izdatih licenci.

Član 2.

Licenca se izdaje na zahtev lica koje je položilo stručni ispit za ribočuvara. Zahtev za izdavanje licence lice iz stava 1. ovog člana podnosi ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo), najkasnije 90 dana od dana polaganja stručnog ispita za ribočuvara.

Član 3.

Zahtev za izdavanje licence sadrži ime i prezime podnosioca zahteva, prebivalište i adresu.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnose se sledeća dokumenta:

– uverenje o položenom stručnom ispitu za ribočuvara;

– fotokopija lične karte;

– dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Član 4.

Ministarstvo izdaje licencu rešenjem najkasnije 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva za izdavanje licence.

Član 5.

Na predlog inspektora za zaštitu životne sredine izdata licenca može biti oduzeta ako ribočuvar u vršenju poslova ribočuvara ne izvršava ovlašćenja ili prekorači ovlašćenja propisana Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda.

Član 6.

Predlog za oduzimanje licence iz člana 5. ovog pravilnika podnosi se u pisanoj formi i sadrži dokaze o prekoračenju ovlašćenja ili neizvršavanju ovlašćenja propisanih Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda.

Član 7.

U slučaju oduzimanja licence Ministarstvo će izbrisati ribočuvara iz registra izdatih licenci.

Član 8.

Ministarstvo vodi registar izdatih licenci.

Registar iz stava 1.ovog člana vodi se u elektronskoj formi.

Registar sadrži datum upisa u registar, broj licence, ime, prezime i jedinstveni matični broj građana, datum polaganja stručnog ispita za ribočuvara i datum oduzimanja.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

broj 110-00-164/2009-01
U Beogradu, 10. februara 2010. godine
MINISTAR
dr Oliver Dulić, s.r.

_______________________________________________________________________________

Ukoliko još niste lajkovali stranicu Ribolovačkog Portala Srbije na Facebooku potražite nas OVDE.
Postanite član grupe Ribolovački Portal Srbije ,na Facebooku, i učestvujte u konstruktivnim diskusijama o ribolovu.
Ukoliko ne pratite Ribolovački Portal Srbije na Twitteru, potražite nas @RibolovSrbija.

Facebook