eXTReMe Tracker
Pravilnik o uslovima i načinu organizovanja ribočuvarske službe, obrascu ribočuvarske legitimacije i izgledu ribočuvarske značke

Pravilnik o uslovima i načinu organizovanja ribočuvarske službe, obrascu ribočuvarske legitimacije i izgledu ribočuvarske značke

Na osnovu člana 5. stav 4. i člana 10. stav 5. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS ”, broj 36/09),

Ministar životne sredine i prostornog planiranja, donosi 

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU ORGANIZOVANjA RIBOČUVARSKE SLUŽBE, OBRASCU RIBOČUVARSKE LEGITIMACIJE I IZGLEDU RIBOČUVARSKE ZNAČKE

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način organizovanja ribočuvarske službe, obrazac ribočuvarske legitimacije i izgled ribočuvarske značke.

Član 2.

Ribočuvarsku službu čine lica zaposlena kao ribočuvari i ribočuvari- volonteri.

Korisnik može na svakog zaposlenog ribočuvara angažovati najviše tri ribočuvara – volontera.

Član 3.

Poslove ribočuvara može da obavlja lice zaposleno kod korisnika ribarskog područja (u daljem tekstu: korisnik) na neodređeno vreme koje :

1) je starije od 18 godina;

2) nije krivično kažnjavano;

3) ima licencu za ribočuvara.

Poslove ribočuvara u zaštićenom području može da obavlja čuvar zaštićenog područja ako ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

Korisnik organizuje ribočuvarsku službu i određuje broj zaposlenih ribočuvara u zavisnosti od broja izdatih godišnjih dozvola za rekreativni ribolov, odnosno dozvola za privredni ribolov.

Član 5.

Korisnik je dužan da ribočuvaru obezbedi opremu za rad, i to:

1) adekvatno prevozno sredstvo;

2) prsluk za spasavanje na vodi;

3) sredstvo veze;

4) baterijsku lampu;

5) foto aparat;

6) dogled;

7) radnu uniformu i zaštitnu odeću i obuću;

8) pribor za merenje ribe;

9) drugu opremu potrebnu za rad.

Član 6.

Ribočuvar vodi evidenciju dnevnih aktivnosti kroz radne naloge, koje overava korisnik.

U radne naloge iz stava 1. ovog člana ribočuvar unosi nazive ribolovnih voda, odnosno njihovih delova koje je kontrolisao, imena kontrolisanih lica i druge podatke i zapažanja u vezi sa vršenjem ribočuvarske službe.

Član 7.

Pri vršenju dužnosti ribočuvar mora kod sebe da ima:

1) ribočuvarsku legitimaciju;

2) vidno istaknutu ribočuvarsku značku;

3) knjigu radnih naloga koju izdaje korisnik;

4) zapisnik u koji se unose podaci o izvršenoj kontroli i privremeno oduzetim sredstvima, alatima, opremi, dozvoli za ribolov i ulovu, koji izdaje korisnik.

Član 8.

Ribočuvarska legitimacija izdaje se na čvrstom papiru bele boje dimenzija 55 mm x 85 mm.

Obrazac legitimacije na prvoj strani sadrži: identifikacioni broj koji je isti kao i identifikacioni broj na ribočuvarskoj znački, tekst „Republika Srbija”, naziv ribarskog područja, naziv korisnika ribarskog područja, tekst „Ribočuvarska legitimacija”, ime i prezime ribočuvara, fotografiju dimenzija 22 mm x 32 mm, pečat korisnika ribarskog područja i potpis ovlašćenog lica.

Obrazac legitimacije na poleđini sadrži: jedinstveni matični broj građana ribočuvara i datum izdavanja.

Legitimacija ribočuvara izdaje se prema obrascu legitimacije koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 9.

Značka ribočuvara je urađena u metalu i ovalnog oblika dimenzija 70 mm x 61 mm, polirana i čelično sive boje (hromirana) sa pozlaćenim malim grbom Republike Srbije u centru značke, dimenzija 25 mm x 14 mm.

Na gornjem delu značke uočava se polirana hromirana, blago lučna traka, sa nazivom korisnika ribarskog područja. Slova su ugravirana i ispunjena zelenom emajl bojom. Ispod ove metalne trake naslanja se ćirilički sans-serifni natpis RIBOČUVAR (visine 5 mm), u metalnom ramu (35 mm x 7 mm) i oko metalnih slova ispunjen zelenom emajl bojom.

Simetrično levo i desno su pozicionirani stilizovani reljefni lovorovi venci zlatno – žute boje, koje simetrično presecaju trake srpske trobojke (crveno,plavo,bela).

Na donjem delu ovog znaka se uočava lučni polirani, hromirani metalni otsečak, sa trocifrenim identifikacionim brojem (visine 4 mm), ugraviranim i ispunjenim poljem crnom emajl bojom.

U donjem delu značke, a ispod numeracije nalazi se lučna metalna polirana traka širine 9 mm, na kojoj je ispisan naziv ribarskog područja. Slova su ispisana -ugravirna ćiriličkim sans-serifnim fontom i ispunjena su zelenom emajl bojom.

Značka ribočuvara izdaje se prema izgledu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 10.

Legitimacija ribočuvara-volontera se izdaje na čvrstom papiru zelene boje dimenzija 55 mm x 85 mm.

Obrazac legitimacije na prvoj strani sadrži: identifikacioni broj koji je isti kao i identifikacioni broj na znački ribočuvara – volontera, tekst „Republika Srbija”, naziv ribarskog područja, naziv korisnika ribarskog područja, tekst „Legitimacija ribočuvara – volontera”, ime i prezime volontera, fotografiju dimenzija 22 mm x 32 mm, pečat korisnika ribarskog područja i potpis ovlašćenog lica.

Obrazac legitimacije na poleđini sadrži: jedinstveni matični broj građana ribočuvara-volontera i datum izdavanja.

Legitimacija ribočuvara-volontera izdaje se prema obrascu legitimacije koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 11.

Značka ribočuvara – volontera urađena je u metalu i ovalnog oblika dimenzija 70 mm x 61 mm, polirana i čelično sive boje (hromirana) sa pozlaćenim malim grbom

Republike Srbije u centru značke dimenzija 25 mm x 14 mm.

Na gornjem delu znaka se uočava polirana hromirana, blago lučna traka, sa nazivom korisnika ribarskog područja. Slova su ugravirana i ispunjena zelenom emajl bojom. Ispod ove metalne trake, naslanja se ćirilićki sans-serifni natpis RIBOČUVAR (visine 5 mm), u metalnom ramu (35 mm x 7 mm) i oko metalnih slova ispunjen zelenom emajl bojom.

Simetrično levo i desno su pozicionirani stilizovani reljefni hromirani lovorovi venci, koje simetrično presecaju trake srpske trobojke (crveno,plavo,bela).

Na donjem delu ovog znaka se uočava lučni polirani, hromirani metalni otsečak, sa trocifrenim identifikacionim brojem (visine 4 mm), ugraviranim i ispunjenim poljem crnom emajl bojom.

U donjem delu značke, a ispod numeracije nalazi se lučna metalna, poliranom traka širine 9 mm, na kojoj je ispisan naziv ribarskog područja. Slova su ispisana – ugravirna ćiriličkim sans-serifnim fontom i ispunjena su zelenom emajl bojom.

Natpis VOLONTER (visine 3 mm) ispisan je hromiranim ćiriličkim sans- serifnim pismom i nalazi se ispod grba Republike Srbije a iznad polja sa numeracijom.

Značka ribočuvara-volontera izdaje se prema izgledu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

broj 110-00-165/2009-01
U Beogradu, 10. februara 2010. godine
MINISTAR
Dr Oliver Dulić, s.r.

____________________________________________________________________________

OVDE možete opširnije pogledati na koji način su ustanovljena ribarska područja na teritoriji cele Srbije, i koja su to ribolovna područja, kao i brojeve telefona svih ribočuvara u Srbiji, podeljenih po ribočuvarskim službama, ribolovnim područjima i sektorima.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ukoliko još niste lajkovali stranicu Ribolovačkog Portala Srbije na Facebooku potražite nas OVDE.
Postanite član grupe Ribolovački Portal Srbije ,na Facebooku, i učestvujte u konstruktivnim diskusijama o ribolovu.
Ukoliko ne pratite Ribolovački Portal Srbije na Twitteru, potražite nas @RibolovSrbija.

Facebook