eXTReMe Tracker
Pravilnik o sadržini obrasca dozvole za rekreativni ribolov

Pravilnik o sadržini obrasca dozvole za rekreativni ribolov

Na osnovu Člana 41. Stav 8. “Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda” (“Sl. glasnik RS, broj 128/14)

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK

O SADRŽINI OBRASCA DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV I DNEVNE, VIŠEDNEVNE I GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU
(Sl. glasnik RS, broj 15/2015)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina obrasca dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov i dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov u zaštićenom području.

Član 2

Sadržina obrasca godišnje dozvole za rekreativni ribolov data je u Obrascu D-2, D-3 i D-4, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Obrazac D-2 koji se štampa u zelenoj boji, Obrazac D-3 koji se štampa u plavoj boji i Obrazac D-4 koji se štampa u beloj boji sadrže: serijski broj dozvole, prostor za hologramsku zaštitu, tekst: “Republika Srbija”, naziv korisnika ribarskog područja, tekst: “Dozvola za rekreativni ribolov za _____godinu”, cenu dozvole, prostor za pečat korisnika i potpis odgovornog lica, ime i prezime, mesto i adresu prebivališta ribolovca, JMBG, mesto za fotografiju ribolovca veličine 30 x 35 mm, datum izdavanja dozvole, pečat distributera i potpis odgovornog lica.

Član 3

Sadržina obrasca godišnje dozvole za rekreativni ribolov u zaštićenom području data je u Obrascu D-5, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac D-5 iz stava 1. ovog člana, koji se štampa u crvenoj boji sadrži: serijski broj dozvole, prostor za hologramsku zaštitu, tekst: “Republika Srbija”, naziv korisnika ribarskog područja, tekst: “Dozvola za rekreativni ribolov za ____godinu u zaštićenom području”, cenu dozvole, prostor za pečat korisnika i potpis odgovornog lica, ime i prezime, mesto i adresu prebivališta ribolovca, JMBG, mesto za fotografiju ribolovca veličine 30 x 35 mm, datum izdavanja dozvole, pečat distributera i potpis odgovornog lica.

Član 4

Sadržina obrasca dnevne dozvole za rekreativni ribolov i dnevne dozvole za rekreativni ribolov u zaštićenom području, data je u Obrascu D-6, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac D-6 iz stava 1. ovog člana, koji se štampa u žutoj boji sadrži: serijski broj dozvole, prostor za hologramsku zaštitu, tekst: “Republika Srbija”, naziv korisnika ribarskog područja, tekst: “Dnevna dozvola za rekreativni ribolov”, datum važenja dozvole, cenu dozvole, prostor za pečat korisnika i potpis odgovornog lica, ime i prezime, mesto i adresu prebivališta ribolovca, JMBG, ribolovnu vodu za koju se dozvola izdaje, datum izdavanja dozvole, ime i prezime lica koje je izdalo dozvolu.

Član 5

Sadržina obrasca višednevne dozvole za rekreativni ribolov i višednevne dozvole za rekreativni ribolov u zaštićenom području, data je u Obrascu D-7, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac D-7 iz stava 1. ovog člana, koji se štampa u narandžastoj boji sadrži: serijski broj dozvole, prostor za hologramsku zaštitu, tekst: “Republika Srbija”, naziv korisnika ribarskog područja, tekst: “Višednevna dozvola za rekreativni ribolov”, datum važenja dozvole od ______ do _______, cenu dozvole, prostor za pečat korisnika i potpis odgovornog lica, ime i prezime, mesto i adresu prebivališta ribolovca, JMBG, ribolovnu vodu za koju se dozvola izdaje, datum izdavanja dozvole, ime i prezime lica koje je izdalo dozvolu.

Član 6

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini obrasca dozvole za rekreativni ribolov (“Službeni glasnik RS”, broj 73/10).

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.
Broj: 110-00-171/2014-17
U Beogradu, 3. februara 2015.
M I N I S T A R
Prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković

Prilog: OBRASCI  

Obrazac D-2

Obrazac D-2

 

Obrazac D-3

Obrazac D-3

 

Obrazac D-4

Obrazac D-4

 

Obrazac D-5

Obrazac D-5

 

Obrazac D-6

Obrazac D-6

 

Obrazac D-7

Obrazac D-7

_______________________________________________________________________________

Ukoliko još niste lajkovali stranicu Ribolovačkog Portala Srbije na Facebooku potražite nas OVDE.
Postanite član grupe Ribolovački Portal Srbije ,na Facebooku, i učestvujte u konstruktivnim diskusijama o ribolovu.
Ukoliko ne pratite Ribolovački Portal Srbije na Twitteru, potražite nas @RibolovSrbija.

_______________________________________________________________________________

Facebook