eXTReMe Tracker
Pravilnik o programu monitoringa radi praćenja stanja ribljeg fonda u ribolovnim vodama

Pravilnik o programu monitoringa radi praćenja stanja ribljeg fonda u ribolovnim vodama

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09),

Ministar životne sredine i prostornog planiranja donosi

Pravilnik o programu monitoringa radi praćenja stanja ribljeg fonda u ribolovnim vodama

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 71/2010 od 4.10.2010. godine.

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se program monitoringa radi praćenja stanja ribljeg fonda u ribolovnim vodama.

Član 2.

Program monitoringa sadrži:

1) podatke o ribolovnim vodama sa opisom lokaliteta koji su ispitivani (GPS koordinate, nadmorska visina i sl.);

2) osnovne biološke karakteristike ribolovnih voda ribarskog područja: zastupljenost pojedinih makrofita, dominantne vrste i biomasa fitoplanktona, dominantne vrste i biomasa zooplanktona, dominantne vrste makrozoobentosa, ostale važnije životinjske vrste koje imaju uticaja na riblji fond (rakovi, vodozemci, gmizavci, ptice i sisari);

3) tipove tekućih voda u smislu ihtiocenotičke visinske zonacije i podelu voda prema sastavu ribljeg fonda na salmonidne i ciprinidne vode;

4) podatke o sastavu ribljeg fonda: kvalitativno – kvantitativni sastav ribljeg fonda (sistematizovano po redovima, familijama i dr. sa procentnim udelom pojedine vrste u ukupnoj bio-masi i abundacija), biomasa i godišnja produkcija zastupljenih ribljih vrsta sa posebnim osvrtom na ribolovno najznačajnije vrste i vrste za koje je trajno zabranjen ulov (izraženo u kg/ha ili kg/km rečnog toka);

5) popis ribljih plodišta;

5) dozvoljeni izlov ribe po vrstama i količinama riba na osnovu godišnjeg prirasta ribljeg fonda;

6) popis potencijalnih zagađivača na ispitivanim ribolovnim vodama.

Član 3.

Pri izboru mesta i vremena uzorkovanja potrebno je posebno uvažavaš raznolikost tipova staništa na pojedinom ribarskom području kao i sezonske specifičnosti. Uzorkovanje riba obavlja se elektroagregatom koji dovodi do reverzibilne elektronarkoze riba, mrežarskim, udičarskim i samolovnim alatima i sredstvima za privredni ribolov kao i alatima i pomoćnim sredstvima za rekreativni ribolov.

Prilikom uzorkovanja makrofita potrebno je opisati staništa i osnovne vrste, kao i procenat pokrivenosti ribolovne vode. Za sve uzorkovane ribolovne vode potrebno je navesti Shannon-Wiener-ov indeks raznovrsnosti ihtiofaune. Uzorkovanje i obrada podataka obavlja se prema standardnim metodama u ribolovnom ribarstvu, ihtiologiji, ribarstvenoj biologiji, ekologiji kopnenih voda i u skladu sa zahtevima monitoringa Evropske agencije za zaštitu životne sredine.

 Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 110-00-155/2010-05
U Beogradu, 22. septembra 2010. godine
Ministar,
Dr Oliver Dulić, s.r.

_______________________________________________________________________________

Ukoliko još niste lajkovali stranicu Ribolovačkog Portala Srbije na Facebooku potražite nas OVDE.
Postanite član grupe Ribolovački Portal Srbije ,na Facebooku, i učestvujte u konstruktivnim diskusijama o ribolovu.
Ukoliko ne pratite Ribolovački Portal Srbije na Twitteru, potražite nas @RibolovSrbija.

Facebook