eXTReMe Tracker
Pravilnik o načinu vođenja evidencije o ulovu ribe i izgledi jedinstvenog obrasca za rekreativni ribolov

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o ulovu ribe i izgledi jedinstvenog obrasca za rekreativni ribolov

“Službeni glasnik RS”, br. 104/2009

Na osnovu člana 37. stav 3. i člana 43. stav 1. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09),

Ministar životne sredine i prostornog planiranja donosi 

PRAVILNIK o načinu vođenja evidencije o ulovu ribe, kao i o izgledu i sadržini jedinstvenog obrasca evidencije ulova od strane rekreativnog ribolovca

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način vođenja evidencije o ulovu ribe privrednog društva ili preduzetnika koje obavlja privredni ribolov, kao i izgled i sadržina jedinstvenog obrasca evidencije ulova rekreativnog ribolovca (u daljem tekstu: ribolovac).

 Evidencija ulova privrednog društva ili preduzetnika koje obavlja privredni ribolov

Član 2.

Privredno društvo ili preduzetnik koje obavlja privredni ribolov obavezno je da vodi dnevnu evidenciju o ulovu ribe ažurno, uredno i tačno na način koji omogućava uvid u unete podatke po hronološkom redu.

 Član 3.

Privredno društvo ili preduzetnik koje obavlja privredni ribolov dostavlja korisniku mesečni i godišnji izveštaj, na osnovu evidencije o ulovu ribe iz člana 2. ovog pravilnika.

 Evidencija ulova rekreativnog ribolovca

Član 4.

Ribolovac je dužan da vodi evidenciju o ulovu ribe na obrascu E-1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ribolovac je obavezan da nakon završetka ribolova na ribolovnoj vodi, a pre odlaska sa ribolovne vode, upiše podatke o zadržanom ulovu u obrazac E-1.

Obrazac E-1 korisnik izdaje u obliku knjige sa povezom dimenzija 7,5 x 10,5 cm.

Obrazac E-1 na prvoj strani sadrži: “Republika Srbija”, naziv korisnika ribarskog područja i godinu za koju je izdat.

Obrazac E-1 na drugoj strani sadrži: ime i prezime ribolovca, adresa prebivališta ribolovca, jedinstveni matični broj građana ribolovca, serijski broj dozvole za rekreativni ribolov i naziv ribolovne organizacije čiji je ribolovac član.

Obrazac E-1 na unutrašnjoj strani sadrži tabelu za evidenciju ulova i to: datum, ribolovnu vodu, vrstu ribe kg/komada i potpis ribočuvara.

Broj unutrašnjih strana određuje korisnik u skladu sa potrebama ribolovca i ne sme biti manji od 8 strana.

Na poslednjoj strani obrasca E-1 nalazi se prostor za beleške ribolovca.

 Član 5.

 Evidenciju ulova ribolovac dostavlja korisniku na kraju tekuće godine na obrascu E-2 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac E-2 sadrži: ime i prezime ribolovca, adresu prebivališta ribolovca, naziv korisnika ribarskog područja, serijski broj dozvole za rekreativni ribolov, naziv ribolovne organizacije čiji je ribolovac član i godinu na koju se evidencija odnosi, naziv vrste riba, masa u kg i broj komada ulovljene ribe.

Obrazac E-2 korisnik izdaje na belom papiru dimenzija 297 x 210 cm.

 Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije“.

_______________________________________________________________________________

Ukoliko još niste lajkovali stranicu Ribolovačkog Portala Srbije na Facebooku potražite nas OVDE.
Postanite član grupe Ribolovački Portal Srbije ,na Facebooku, i učestvujte u konstruktivnim diskusijama o ribolovu.
Ukoliko ne pratite Ribolovački Portal Srbije na Twitteru, potražite nas @RibolovSrbija.

Facebook