eXTReMe Tracker
Pravilnik o načinu određivanja i visini naknade štete nanete r...

Pravilnik o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu

Na osnovu člana 14. stav 8. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Službeni glasnik RS”, broj 128/14),

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu
(Službeni glasnik RS”, br. 3/2016)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način određivanja i visina naknade štete nanete ribljem fondu.

Član 2.

Visina naknade štete iz člana 1. ovog pravilnika određuje se u zavisnosti od vrste ribljeg fonda i iznosi:

1.

glavatica Salmo marmoratus
dunavska haringa Alosa caspia
crnomorska haringa Alosa immaculata
crnka Umbra krameri
svetlica Leuciscus souffia
drimski šaradan Pachychilon pictum
linjak Tinca tinca
zlatni karaš Carassius carassius
veliki vretenar Zingel zingel
mali vretenar Zingel streber
čikov Misgurnus fossilis
sve vrste roda Eudontomyzon Eudontomyzon
sve vrste roda Lampetra Lampetra
evropska jegulja Anguilla anguilla
balonov balavac Gymnocephalus baloni
vijun Oxynoemacheilus bureschi
vijunica Cobitis elongata
balkanski vijun Sabanejewia balcanica
bugarski vijun Sabanejewia bulgarica
pegunca Alburnus chalcoides
istočna mrenka Barbus cyclolepis
belka Leucaspius delineatus
karamanova bodorka Rutilus karamani
rak rečni Astacus astacus
rak potočni Austropotamobius torrentium

8000 dinara po primerku

1.1.

moruna Huso huso
sim Acipenser nudiventris
pastruga Acipenser stellatus
atlantska jesetra Acipenser sturio
dunavska jesetra Acipenser gueldenstaedti

2 000 000 dinara po primerku

2.

kečiga Acipenser ruthenus
som Silurus glanis
mladica Hucho hucho
potočna pastrmka Salmo trutta
drimska pastrmka Salmo farioides
lipljen Thymallus thymallus

5000  dinara po primerku

2.1.

makedonska pastrmka Salmo macedonicus
smuđ Sander lucioperca
smuđ kamenjar Sander volgensis

4000  dinara po primerku

2.2.

štuka Esox lucius
manić Lota lota
mrena Barbus barbus
bucov Aspius aspius
šaran Cyprinus carpio

3000  dinara po primerku

2.3.

deverika Abramis brama
plotica Rutilus pigus
jaz Leuciscus idus
klen Leuciscus cephalus
skobalj Chondrostoma nasus
nosara Vimba vimba
rečna školjka Unio pictorum

1000  dinara po primerku

2.4.

kesega Abramis ballerus
crnooka deverika Abramis sapa
krupatica Blicca bjoerkna
grgeč Perca fluviatilis
crvenperka Scardinius erythrophthalmus
bodorka Scardinius erythrophthalmus

i sve ostale vrste riba

100  dinara po primerku

 Član 3.

Za svaki primerak ribljeg fonda čija je dužina ispod veličine propisane Naredbom o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda („Službeni glasnik RS”, broj 56/15), visina naknade štete određuje se u iznosu od 6500 dinara.

Član 4.

Visina naknade štete iznosi 60% od iznosa utvrđenog u članu 2. ovog pravilnika, ako je šteta naneta ribljem fondu nastala kao posledica:

1 )narušavanja fizičkih, hemijskih i bioloških odlika ribolovne vode;

2) izgradnje, rekonstrukcije i promena u režimu rada vodoprivrednih objekata ili postrojenja na ribolovnoj vodi;

3) postavljanja ograda ili prepreka na ribolovnoj vodi.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.
Broj: 119-01-260/2015-17
U Beogradu, 5. januara 2016. godine

MINISTAR
prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković

_______________________________________________________________________________

Ukoliko još niste lajkovali stranicu Ribolovačkog Portala Srbije na Facebooku potražite nas OVDE.
Postanite član grupe Ribolovački Portal Srbije ,na Facebooku, i učestvujte u konstruktivnim diskusijama o ribolovu.
Ukoliko ne pratite Ribolovački Portal Srbije na Twitteru, potražite nas @RibolovSrbija.

Facebook