eXTReMe Tracker
Pravilnik o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavljaju privredni i rekreativni ribolov

Pravilnik o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavljaju privredni i rekreativni ribolov

Na osnovu Člana 37. Stav 2. i Člana 40. Stav 3. “Zakona o zaštiti i korišćenju ribljeg fonda” (Sl. glasnik RS br.128/14)

Ninistar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
O NAČINU, ALATIMA I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA PRIVREDNI RIBOLOV, KAO I O NAČINU, ALATIMA, OPREMI I SREDSTVIMA KOJIMA SE OBAVLJA REKREATIVNI RIBOLOV

(“Sl. glasnik RS”, br. 9/2017)

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način, alati i sredstva kojima se obavlja privredni ribolov, kao i način, alati, oprema i sredstva kojima se obavlja rekreativni ribolov.

Član 2.

Privredni ribolov obavlja se mrežarskim, udičarskim i samolovnim alatima i sredstvima.
Za obavljanje privrednog ribolova ne mogu se koristiti mrežarski alati (obruč, košara, zavesa ili drljača) i udičarski alati (grabulja, trokraka udica, samica i pampurski struk).

Mrežarski alati i sredstva za privredni ribolov

Član 3.

Mrežarski alati dele se na stajaće i povlačeće.
Stajaći mrežarski alati su stajaće mreže. Stajaće mreže koje se koriste u periodu letnjeg računanja vremena imaju stranu okaca najmanje 50mm u suvom stanju, odnosno 46mm u vlažnom stanju, a u periodu zimskog računanja vremena imaju stranu okaca najmanje 40mm u suvom stanju, odnosno 37mm u vlažnom stanju.
Povlačeći mrežarski alati su povlačeće i poklapajuće mreže.
Povlačeće mreže koje se koriste u periodu letnjeg računanja vremena imaju stranu okaca najmanje 50mm u suvom stanju, odnosno 46mm u vlažnom stanju, a u periodu zimskog računanja vremena imaju stranu okaca najmanje 40mm u suvom stanju, odnosno 37mm u vlažnom stanju i koriste se bez dodatnih pomagala za lov ribe povlačenjem po dnu.
Poklapajuće mreže koje se koriste u periodu letnjeg računanja vremena imaju stranu okaca najmanje 50mm u suvom stanju, odnosno 46mm u vlažnom stanju, a u periodu zimskog računanja vremena imaju stranu okaca najmanje 40mm u suvom stanju, odnosno 37mm u vlažnom stanju, osim sačme koja ima stranu okaca najmanje 30mm u suvom, odnosno 28mm u vlažnom stanju.
Lov živih mamaca za privredni ribolov obavlja se pomoćnim mrežarskim sredstvima (rogač, čerenac i sačma).
Strana okaca mrežarskih alata i pomoćnih mrežarski sredstava u suvom stanju određuje se merenjem razmaka od 11 čvorova i deljenjem dobijenog broja sa 10. Pri merenju okaca mrežarskih alata i pomoćnih mrežarskih sredstava u vlažnom stanju, dozvoljava se smanjenje razmaka za 5%.

Udičarski alati i sredstva za privredni ribolov

Član 4.

Udičarski alati za privredni ribolov su strukovi koji mogu imati od deset do 100 udica.

Način izlova ribe bućkom obavlja se pomoću udičarskog alata glavnog kanapa sa jednom jednokrakom udicom i jednog štapa sa jednom jednokrakom udicom i sredstva bućka.

Samolovni alati

Član 5.

Samolovni alati su bubnjevi ili vrške i senkeri. Samolovni alati imaju stranu okaca najmanje 50 mm u suvom stanju, odnosno 46 mm u vlažnom stanju. Prečnik prvog obruča bubnjeva ili vrški i senkera ne može biti veći od 1,4 m.

Senkeri koji se koriste u periodu od 1. decembra do 1. marta imaju stranu okaca najmanje 30 mm u suvom stanju, odnosno 28 mm u vlažnom stanju.

Strana okaca samolovnih alata u suvom stanju određuje se merenjem razmaka od 11 čvorova i deljenjem dobijenog broja sa deset. Pri merenju okaca samolovnih alata u mokrom stanju dozvoljava se smanjenje razmaka za 5%.

Način obavljanja privrednog ribolova

Član 6.

Stajaći mrežarski alati i samolovni alati ne koriste se od 1. aprila do 31. maja, osim senkera koji se u ovom periodu mogu koristiti na reci Dunav od 1075. do 863 km i reci Tisi od 60 do 0 km.

Stajaći mrežarski alati koriste se u vremenu od 17,00 do 8,00 časova u periodu letnjeg računanja vremena, a u periodu zimskog računanja vremena koriste se bez vremenskog ograničenja.

Stajaći mrežarski alati i samolovni alati, osim bubnja, ne mogu se koristiti na rastojanju manjem od 30 m od obale ribolovne vode, uključujući i obale rečnih ada.

Stajaći mrežarski alati i samolovni alati ne mogu se korisiti na ribolovnim vodama ili njihovim delovima, koji su Programom upravljanja ribarskim područjem određeni kao posebna staništa riba na rastojanju manjem od 200m od granice posebnog staništa riba, uzvodno, nizvodno i ka matici reke.

Nije dozvoljena upotreba svih alata za privredni ribolov na reci Dunav od 863 km do 860 km.

Privredni ribar može imati najviše 30 alata.

Član 7.

Postavljanje mrežarskih alata u ribolovnu vodu vrši se do 1/2 širine iste.

Mrežarski alat sa suprotne obale vodotoka reke ili druge ribolovne vode (kanala, mrtvaja, rukavaca, bara i sl) ne postavlja se istovremeno.

Član 8.

Alati kojima se obavlja privredni ribolov moraju biti vidno obeleženi pločicom koja sadrži serijski broj dozvole privrednog ribara i redni broj alata.

Alati, oprema i sredstva za rekreativni ribolov

Član 9.

Rekreativni ribolov obavlja se sa obale ribolovne vode određene za rekreativni ribolov bez upotrebe čamaca i drugih sličnih plovidbenih objekata i naprava, osim na ribolovnim vodama reka Dunav, Sava i Tisa na kojima je dozvoljena upotreba čamaca za obavljanje rekreativnog ribolova.

Izuzetno, čamac kao pomoćno sredstvo za obavljanje rekreativnog ribolova na ribolovnoj vodi može se upotrebiti samo ako je korisnik ribarskog područja (u daljem tekstu: korisnik) njegovu upotrebu predvideo privremenim programom upravljanja ribarskim područjem ili programom upravljanja ribarskim područjem.

Način obavljanja rekreativnog ribolova

Član 10.

Rekreativni ribolov obavlja se udičarskim alatima, tako da ribolovac može koristiti najviše tri štapa sa po dve udice na svakom štapu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana prilikom ribolova veštačkim mamcima ribolovac može koristiti dva veštačka mamca koji ukupno ne mogu imati više od tri udice.

Lov živih mamaca za rekreativni ribolov obavlja se pomoćnim mrežarskim sredstvom, čerencem sa veličinom okaca od 10 mm i dimenzija 100cm x 100 cm, osim na ribolovnim vodama čija je širina manja od 2 m.

Pomoćno sredstvo bućka može se koristiti za sportski ribolov prilikom održavanja ribolovno – turističkih manifestacija.

Pomoćna oprema sonar može se koristiti na svim ribolovnim vodama ukoliko to korisnik nije zabranio privremenim programom upravljanja ribarskim područjem ili programom upravljanja ribarskim područjem.

Član 11.

Rekreativni ribolov svih vrsta pastrmki, mladice Hucho hucho i lipljana Thymallus thymallus obavlja se samo veštačkim ribolovnim mamcem.

Nije dozvoljeno korišćenje sistema sa vodenom kuglom i tirolskim drvcetom u lovu svih vrsta pastrmki, mladice Hucho hucho i lipljana Thymallus thymallus.

Kao živi mamac za rekreativni ribolov ne mogu se koristiti alohtone vrste riba.

Član 12.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov („Službeni glasnik RS”, broj 42/16), a odredbe člana 3. st. 2, 4. i 5. Pravilnika o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov („Službeni glasnik RS”, broj 73/10) prestaju da važe 31. decembra 2017. godine.

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba člana 3. st. 2, 4. i 5. ovog pravilnika koje se primenjuju od 1. januara 2018. godine.

Broj: 119-01-149/2015-17
U Beogradu, 20. januara 2017. godine

MINISTAR
Branislav Nedimović

_______________________________________________________________________________

Ukoliko još niste lajkovali stranicu Ribolovačkog Portala Srbije na Facebooku potražite nas OVDE.
Postanite član grupe Ribolovački Portal Srbije ,na Facebooku, i učestvujte u konstruktivnim diskusijama o ribolovu.
Ukoliko ne pratite Ribolovački Portal Srbije na Twitteru, potražite nas @RibolovSrbija.

Facebook