eXTReMe Tracker
Naredba o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda. Trajno se ..

Naredba o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda

(„Službeni glasnik RS”, broj 128/14),

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

 

NAREDBU

O MERAMA ZA OČUVANjE I ZAŠTITU RIBLjEG FONDA

(“Službeni glasnik RS”, broj 56/15)

1. Trajno se zabranjuje ulov za sledeće vrste:

1) moruna – Huso huso;
2) sim – Acipenser nudiventris;
3) pastruga – Acipenser stellatus;
4) atlantska jesetra – Acipenser sturio;
5) dunavska jesetra – Acipenser gueldenstaedti;
6) evropska jegulja – Anguilla anguilla;
7) glavatica – Salmo marmoratus;
8) dunavska haringa – Alosa caspia;
9) crnomorska haringa – Alosa immaculata;
10) crnka – Umbra krameri;
11) svetlica – Telestes souffia;
12) drimski šaradan – Pachychilon pictum;
13) linjak – Tinca tinca;
14)zlatni karaš – Carassius carassius;
15) čikov – Misgurnus fossilis;
16) sve vrste roda – Eudontomyzon spp.;
17) sve vrste roda – Lampetra spp.;
18) veliki vretenar – Zingel zingel;
19) mali vretenar – Zingel streber;
20) balonov balavac – Gymnocephalus baloni;
21) vijun – Oxynoemacheilus bureschi;
22) vijunica – Cobitis elongata;
23) balkanski vijun – Sabanejewia balcanica;
24) bugarski vijun – Sabanejewia bulgarica;
25) pegunca – Alburnus chalcoides;
26) istočna mrenka – Barbus cyclolepis;
27) belka – Leucaspius delineatus;
28) karamanova bodorka – Rutilus karamani;
29) rak rečni – Astacus astacus;
30) rak potočni – Austropotamobius torrentium.

2. Privremeno se zabranjuje ulov za sledeće vrste riba, i to u periodu:

1) kečiga – Acipenser ruthenus – od 1. marta do 31. maja;
2) mladica – Hucho hucho – od 1. marta do 31. avgusta;
3) potočna pastrmka – Salmo trutta, drimska pastrmka – Salmo farioides i makedonska pastrmka – Salmo macedonicus – od 1. oktobra do 1. marta;
4) lipljen – Thymallus thymallus – od 1. marta do 31. maja;
5) štuka – Esox lucius – od 1. februara do 31. marta;
6) bucov – Aspius aspius – od 15. aprila do 15. juna;
7) šaran – Cyprinus carpio – od 1. aprila do 31. maja;
8) som – Silurus glanis – od 1. maja do 15. juna;
9) smuđ – Sander lucioperca i smuđ kamenjar – Sander volgensis – od 1. marta do 30. aprila;
10) mrena – Barbus barbus – od 15. aprila do 31. maja;
11) deverika – Abramis brama – od 15. aprila do 31. maja;
12) plotica – Rutilus pigus – od 15. aprila do 31. maja;
13) jaz – Leuciscus idus – od 15. aprila do 31. maja;
14) klen – Squalius cephalus – od 15. aprila do 31. maja;
15) skobalj – Chondrostoma nasus – od 15. aprila do 31. maja.

3. Zabranjuje se rekreativni ribolov mladice, potočne pastrmke, makedonske pastrmke, drimske pastrmke i lipljena tokom cele godine u vremenu od 21,00 do 3,00 časa u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18,00 do 5,00 časova u periodu zimskog računanja vremena.

Zabranjuje se rekreativni ribolov ostalih vrsta riba tokom cele godine u vremenu od 21,00 do 3,00 časa u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18,00 do 5,00 časova u periodu zimskog računanja vremena, osim ako korisnik ribarskog područja drugačije ne odredi.

4. Prilikom obavljanja rekreativnog i privrednog ribolova dozvoljen je neograničen izlov svih alohtonih vrsta: sivog tolstolobika Arystichthys nobilis, belog tolstolobika Hypophthalmichthys molitrix, amura Ctenopharyngodon idella, obe vrste američkog somića Ameiurus melas i Ameiurus nebulosus, sunčice Lepomis gibbosus, amurskog čebačoka Pseudorasbora parva, amurskog spavača Perccottus glenii, velikoustog basa Micropterus salmoides, babuške Carassius gibelio, dužičaste pastrmke Oncorhynchus mykiss, ohridske pastrmke Salmo letnica, jezerske zlatovčica Salvelinus alpinus, potočne zlatovčice Salvelinus fontinalis, svih vrsta roda Neogobius i kratkokljunog šilceta Syngnathus abaster.

5. Zabranjuje se lov i promet sledećih vrsta čija je dužina – veličina manja od navedenih, i to:

1) kečiga – Acipenser ruthenus – 40 cm;
2) mladica – Hucho hucho – 100 cm;
3)potočna pastrmka – Salmo trutta – 25 cm;
4)rimska pastrmka – Salmo farioides – 25 cm;
5) makedonska pastrmka – Salmo macedonicus – 25 cm;
6) lipljen Thymallus thymallus – 30 cm;
7) štuka – Esox lucius – 40 cm;
8) mrena – Barbus barbus – 25 cm;
9) potočna mrena – Barbus peloponnesius – 15 cm;
10) šaran – Cyprinus carpio – 30 cm;
11) deverika – Abramis brama – 20 cm;
12) plotica – Rutilus pigus – 20 cm;
13) jaz – Leuciscus idus – 20 cm;
14) skobalj – Chondrostoma nasus – 20 cm;
15) klen – Squalius cephalus – 20 cm;
16) bucov – Aspius aspius – 30 cm;
17) nosara – Vimba vimba – 15 cm;
18) krkuše – Gobio spp. – 10 cm;
19) som – Silurus glanis – 60 cm;
20) smuđ – Sander lucioperca – 40 cm;
21) smuđ kamenjar – Sander volgensis – 25 cm;
22) grgeč – Perca fluviatilis – 10 cm;
23) manić – Lota lota – 25 cm;
24) rečna školjka – Unio pictorum – 8 cm.

6. Rekreativni ribolovac može dnevno uloviti najviše 5 kg autohtonih vrsta riba.

7. Ograničava se dnevni ulov rekreativnog ribolovca za sledeće vrste riba, i to:

1) mladica, jedan komad;
2) kečiga, manić, potočna pastrmka, makedonska pastrmka, drimska pastrmka, lipljen, štuka, šaran, som, smuđ, smuđ kamenjar i bucov, tri komada zbirno;
3) plotica, jaz, skobalj, mrena, klen i deverika, deset komada zbirno.

Ako jedan ulovljen primerak prelazi masu od 5 kg, za sve autohtone vrste riba, ne važi ograničenje dnevnog ulova u komadima, već se u takvim slučajevima smatra da je ispunjen dnevni ulov rekreativnog ribolovca.

8. Dužina ribe meri se pravolinijski od vrha gubice do sredine osnove repnog peraja, a dužina školjke meri se od jedne do druge ivice duž najduže ose ljušture.

9. Riba ulovljena u toku lovostaja, kao i primerci čija je veličina manja od propisane ovom naredbom mora se odmah, na mestu ulova, vratiti u ribolovnu vodu sa što manje oštećenja.

10. Odredbe ove naredbe ne odnose se na ribu koja je proizvedena u ribnjacima i na ribu koja je uvezena.

11. Danom početka primene ove naredbe prestaje da važi Naredba o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda (,,Službeni glasnik RS”, br. 104/09 i 49/10).

12. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.

Broj: 110-00-100/2015-17
U Beogradu, 3. jun 2015. godine

MINISTAR
prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković

_______________________________________________________________________________

Ukoliko još niste lajkovali stranicu Ribolovačkog Portala Srbije na Facebooku potražite nas OVDE.
Postanite član grupe Ribolovački Portal Srbije ,na Facebooku, i učestvujte u konstruktivnim diskusijama o ribolovu.
Ukoliko ne pratite Ribolovački Portal Srbije na Twitteru, potražite nas @RibolovSrbija.

Facebook