Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ribolovc/public_html/forum/Sources/Load.php(183) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ribolovc/public_html/forum/Sources/Load.php(183) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ribolovc/public_html/forum/Sources/Load.php(183) : runtime-created function on line 3

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/ribolovc/public_html/forum/Sources/Load.php(183) : runtime-created function on line 3
Odštampaj stranicu - Naredba o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda

Ribolovacki Forum Srbije

Ribolovački Forum Srbije => ZAKONI I PRAVILNICI O RIBOLOVU => Temu započeo: Karlitto 25 Jun 2013, 03:20:14

Naslov: Naredba o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda
Poruka od: Karlitto 25 Jun 2013, 03:20:14
“Službeni glasnik RS”, br. 104/2009
Na osnovu člana 21. stav 2. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09),
Ministar životne sredine i prostornog planiranja, donosi

NAREDBU
o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda

 
1. Trajno se zabranjuje ulov za sledeće vrste:

moruna (Huso huso)
sim (Acipenser)
pastruga (Acipenser stellatus)
atlantska jesetra (Acipenser sturio)
dunavska jesetra (Acipenser gueldenstaedti)
glavatica (Salmo marmoratus)
dunavska haringa (Alosa caspia)
crnomorska haringa (Alosa immaculata)
crnka (Umbra krameri)
svetlica (Leuciscus souffia)
drimski šaradan (Pachychilon pictum)
linjak (Tinca tinca)
zlatni karaš (Carassius carassius)
sve vrste roda Eudontomyzon
sve vrste roda Lampetra
čikov (Misgurnus fossilis)
veliki vretenar (Zingel zingel)
mali vretenar (Zingel streber)
rak rečni (Astacus astacus)
rak potočni (Austropotamobius torrentium)

 

2. Privremeno se zabranjuje ulov za sledeće vrste riba, i to u periodu

 
kečiga (Acipenser ruthenus) - od 1. marta do 31. maja
mladica (Hucho hucho) - od 1. marta do 31. avgusta
sve vrste pastrmki (potočna - Salmo trutta, drimska - Salmo farioides, ohridska - Salmo letnica, makedonska - Salmo macedonicus, dužičasta - Oncorhynchus mykiss i obe vrste zlatovčica jezerska - Salvelinus alpinus i potočna - Salvelinus fontinalis) - Od 01. oktobra do 1. marta
lipljen (Thymallus thymallus) - od 1. marta do 31. maja
štuka (Esox lucius) - od 1. februara do 31. marta
bucov (Aspius aspius) - od 15. aprila do 15. juna
šaran (Cyprinus carpio) - od 1. aprila do 31. maja
som (Silurus glanis) - od 1. maja do 15. juna
smuđ (Sander lucioperca) i smuđ kamenjar (Sander volgensis) - od 1. marta do 30. aprila
mrena (Barbus barbus) - od 15. aprila do 31. maja
deverika (Abramis brama) - od 15. aprila do 31. maja
plotica (Rutilus pigus) - od 15. aprila do 31. maja
jaz (Leuciscus idus) - od 15. aprila do 31. maja
klen (Leuciscus cephalus) - od 15. aprila do 31. maja
skobalj (Chondrostoma nasus) - od 15. aprila do 31. maja

3. Zabranjuje se rekreativni ribolov mladice, svih vrsta pastrmki, obe vrste zlatovčica i lipljena tokom cele godine u vremenu od 21 do 3 časa u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18 do 5 časova u periodu zimskog računanja vremena.

Zabranjuje se rekreativni ribolov ostalih vrsta riba tokom cele godine u vremenu od 21 do 3 časa u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18 do 5 časova u periodu zimskog računanja vremena, osim ako korisnik ribarskog područja drugačije ne odredi.

4. Zabranjuje se privredni ribolov svih vrsta riba u periodu od 1. aprila do 31. maja, osim privrednog ribolova sivog tolstolobika Arystichthys nobilis, belog tolstolobika Hypophthalmichthys molitrix, belog amura Ctenopharyngodon idella i babuške Carassius gibelio, povlačećim mrežarskim alatima na udaljenosti od najmanje 30 m od obalne linije.

5. Prilikom obavljanja rekreativnog ili privrednog ribolova dozvoljen je neograničen lov svih alohtonih vrsta: sivog tolstolobika Arystichthys nobilis, belog tolstolobika Hypophthalmichthys molitrix, amura Ctenopharyngodon idella, obe vrste američkog somića Ictalurus melas i Ictalurus nebulosus, sunčice Lepomis gibbosus, amurskog čebačoka Pseudorasbora parva, amurskog spavača Perccottus glenii, velikoustog basa Micropterus salmoides, babuške Carassius gibelio, svih vrsta roda Neogobius i kratkokljunog šilceta Syngnathus abaster.

6. Zabranjuje se lov sledećih vrsta čija je dužina manja od navedenih, i to:

 
kečiga (Acipenser ruthenus) - 40 cm
mladica (Hucho hucho) - 100 cm
potočna pastrmka (Salmo trutta) - 25 cm
dužičasta pastrmka (Oncorhynchus mykiss) - 25 cm
ohridska pastrmka (Salmo letnica) - 40 cm
drimska pastrmka (Salmo farioides) - 25 cm
makedonska pastrmka (Salmo macedonicus) - 25 cm
jezerska zlatovčica (Salvelinus alpinus) - 25 cm
potočna zlatovčica (Salvelinus fontinalis) - 20 cm
lipljen (Thymallus thymallus) 30 cm
štuka (Esox Lucius) - 40 cm
mrena (Barbus barbus) - 25 cm
potočna mrena (Barbus peloponnesius) - 15 cm
šaran (Cyprinus carpio) - 30 cm
deverika (Abramis brama) - 20 cm
plotica (Rutilus pigus) - 20 cm
jaz (Leuciscus idus) - 20 cm
skobalj (Chondrostoma nasus) - 20 cm
klen (Leuciscus cephalus) - 20 cm
bucov (Aspius aspius) - 30 cm
nosara (Vimba vimba) -  15 cm
krkuše (Gobio spp.) - 10 cm
som (Silurus glanis) - 60 cm
smuđ (Sander lucioperca) - 40 cm
smuđ kamenjar (Sander volgensis) - 25 cm
grgeč (bandar) (Perca fluviatilis) - 10 cm
manić (Lota lota) - 25 cm
rečna školjka (Unio pictorum) - 8 cm

7. Rekreativni ribolovac može dnevno uloviti najviše 5 kg, autohtonih vrsta riba.

8. Ograničava se dnevni ulov rekreativnog ribolovca za sledeće vrste riba, i to:

1) mladica, 1 komad;

2) kečiga, manić, sve vrste pastrmki, lipljen, štuka, šaran, som, smuđ, smuđ kamenjar i bucov, 3 komada zbirno;

3) plotica, jaz, skobalj, mrena, klen i deverika, 10 komada zbirno.

Kada jedan ulovljen primerak ribe prelazi masu od 5 kg, za sve autohtone vrste riba, ne važi ograničenje dnevnog ulova u komadima, već se u takvim slučajevima smatra da je ispunjen dnevni ulov rekreativnog ribolovca.

9. Dužina ribe meri se pravolinijski od vrha gubice do sredine osnove repnog peraja, a dužina školjke meri se od jedne do druge ivice duž najduže ose ljušture.

10. Riba ulovljena u toku lovostaja, kao i primerci čija je veličina manja od propisane ovom naredbom mora se odmah, na mestu ulova, vratiti u ribolovnu vodu sa što manje oštećenja.

11. Odredbe ove naredbe ne odnose se na ribu koja je proizvedena u ribnjacima i na ribu koja je uvezena.

12. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o ustanovljavanju lovostaja za pojedine vrste riba na ribarskom području ili na delovima ribarskog područja i o zabrani lova riba koje nemaju propisanu veličinu (“Službeni glasnik RS”, br. 17/09 i 36/09).

13. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

 
 
I Z M E N A :

 
“Službeni glasnik RS”, br. 104/2009, 49/2010
Na osnovu člana 21. stav 2. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09),
Ministar životne sredine i prostornog planiranja, donosi

 
NAREDBU  – NOVO
o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda

1. Trajno se zabranjuje ulov za sledeće vrste:

 
moruna (Huso huso)
sim (Acipenser)
pastruga (Acipenser stellatus)
atlantska jesetra (Acipenser sturio)
dunavska jesetra (Acipenser gueldenstaedti)
glavatica (Salmo marmoratus)
dunavska haringa (Alosa caspia)
crnomorska haringa (Alosa immaculata)
crnka (Umbra krameri)
svetlica (Leuciscus souffia)
drimski šaradan (Pachychilon pictum)
linjak (Tinca tinca)
zlatni karaš (Carassius carassius)
sve vrste roda Eudontomyzon
sve vrste roda Lampetra
čikov (Misgurnus fossilis)
veliki vretenar (Zingel zingel)
mali vretenar (Zingel streber)
rak rečni (Astacus astacus)
rak potočni (Austropotamobius torrentium)

 

2. Privremeno se zabranjuje ulov za sledeće vrste riba, i to u periodu:

 
kečiga (Acipenser ruthenus) - od 1. marta do 31. maja
mladica (Hucho hucho) - od 1. marta do 31. avgusta
sve vrste pastrmki (potočna - Salmo trutta, drimska - Salmo farioides, ohridska - Salmo letnica, makedonska - Salmo macedonicus, dužičasta - Oncorhynchus mykiss i obe vrste zlatovčica jezerska - Salvelinus alpinus i potočna - Salvelinus fontinalis) - Od 01. oktobra do 1. marta
lipljen (Thymallus thymallus) - od 1. marta do 31. maja
štuka (Esox lucius) - od 1. februara do 31. marta
bucov (Aspius aspius) - od 15. aprila do 15. juna
šaran (Cyprinus carpio) - od 1. aprila do 31. maja
som (Silurus glanis) - od 1. maja do 15. juna
smuđ (Sander lucioperca) i smuđ kamenjar (Sander volgensis) - od 1. marta do 30. aprila
mrena (Barbus barbus) - od 15. aprila do 31. maja
deverika (Abramis brama) - od 15. aprila do 31. maja
plotica (Rutilus pigus) - od 15. aprila do 31. maja
jaz (Leuciscus idus) - od 15. aprila do 31. maja
klen (Leuciscus cephalus) - od 15. aprila do 31. maja
skobalj (Chondrostoma nasus) - od 15. aprila do 31. maja

 

3. Zabranjuje se rekreativni ribolov mladice, svih vrsta pastrmki, obe vrste zlatovčica i lipljena tokom cele godine u vremenu od 21 do 3 časa u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18 do 5 časova u periodu zimskog računanja vremena.

Zabranjuje se rekreativni ribolov ostalih vrsta riba tokom cele godine u vremenu od 21 do 3 časa u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18 do 5 časova u periodu zimskog računanja vremena, osim ako korisnik ribarskog područja drugačije ne odredi.

4. BRISANO – sa 49/2010

Tekst pre izmene

5. Prilikom obavljanja rekreativnog ili privrednog ribolova dozvoljen je neograničen lov svih alohtonih vrsta: sivog tolstolobika Arystichthys nobilis, belog tolstolobika Hypophthalmichthys molitrix, amura Ctenopharyngodon idella, obe vrste američkog somića Ictalurus melas i Ictalurus nebulosus, sunčice Lepomis gibbosus, amurskog čebačoka Pseudorasbora parva, amurskog spavača Perccottus glenii, velikoustog basa Micropterus salmoides, babuške Carassius gibelio, svih vrsta roda Neogobius i kratkokljunog šilceta Syngnathus abaster.

6. Zabranjuje se lov i promet sledećih vrsta čija je dužina – veličina manja od navedenih, i to:

 
kečiga (Acipenser ruthenus) - 40 cm
mladica (Hucho hucho) - 100 cm
potočna pastrmka (Salmo trutta) - 25 cm
dužičasta pastrmka (Oncorhynchus mykiss) - 25 cm
ohridska pastrmka (Salmo letnica) - 40 cm
drimska pastrmka (Salmo farioides) - 25 cm
makedonska pastrmka (Salmo macedonicus) - 25 cm
jezerska zlatovčica (Salvelinus alpinus) - 25 cm
potočna zlatovčica (Salvelinus fontinalis) - 20 cm
lipljen (Thymallus thymallus) 30 cm
štuka (Esox Lucius) - 40 cm
mrena (Barbus barbus) - 25 cm
potočna mrena (Barbus peloponnesius) - 15 cm
šaran (Cyprinus carpio) - 30 cm
deverika (Abramis brama) - 20 cm
plotica (Rutilus pigus) - 20 cm
jaz (Leuciscus idus) - 20 cm
skobalj (Chondrostoma nasus) - 20 cm
klen (Leuciscus cephalus) - 20 cm
bucov (Aspius aspius) - 30 cm
nosara (Vimba vimba) -  15 cm
krkuše (Gobio spp.) - 10 cm
som (Silurus glanis) - 60 cm
smuđ (Sander lucioperca) - 40 cm
smuđ kamenjar (Sander volgensis) - 25 cm
grgeč (bandar) (Perca fluviatilis) - 10 cm
manić (Lota lota) - 25 cm
rečna školjka (Unio pictorum) - 8 cm

Tekst pre izmene

7. Rekreativni ribolovac može dnevno uloviti najviše 5 kg, autohtonih vrsta riba.

8. Ograničava se dnevni ulov rekreativnog ribolovca za sledeće vrste riba, i to:

1) mladica, 1 komad;

2) kečiga, manić, sve vrste pastrmki, lipljen, štuka, šaran, som, smuđ, smuđ kamenjar i bucov, 3 komada zbirno;

3) plotica, jaz, skobalj, mrena, klen i deverika, 10 komada zbirno.

Kada jedan ulovljen primerak ribe prelazi masu od 5 kg, za sve autohtone vrste riba, ne važi ograničenje dnevnog ulova u komadima, već se u takvim slučajevima smatra da je ispunjen dnevni ulov rekreativnog ribolovca.

9. Dužina ribe meri se pravolinijski od vrha gubice do sredine osnove repnog peraja, a dužina školjke meri se od jedne do druge ivice duž najduže ose ljušture.

10. Riba ulovljena u toku lovostaja, kao i primerci čija je veličina manja od propisane ovom naredbom mora se odmah, na mestu ulova, vratiti u ribolovnu vodu sa što manje oštećenja.

11. Odredbe ove naredbe ne odnose se na ribu koja je proizvedena u ribnjacima i na ribu koja je uvezena.

12. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o ustanovljavanju lovostaja za pojedine vrste riba na ribarskom području ili na delovima ribarskog područja i o zabrani lova riba koje nemaju propisanu veličinu (“Službeni glasnik RS”, br. 104/2009, 49/2010).

13. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije” a primenjivaće se od 1. januara 2010. godine.